Wojewoda zmienił nazwy dwóch ulic w Zabrzu. W ramach dekomunizacji

screen google street view

Z końcem roku dwie ulice w Zabrzu zmieniły nazwy. Zarządzenie w tej sprawie wydał Wojewoda Śląski.

Ulica Lucjana Szenwalda została zamieniona na ulicę rtm. Witolda Pileckiego (zgodnie z zarządzeniem zastępczym nr NPII.4131.4.12.2017 Wojewody Śląskiego z dnia 13.12.2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy).
Ulica Leona Kruczkowskiego nosi teraz nazwę płk. Franciszka Niepokólczyckiego (zgodnie z zarządzeniem zastępczym nr NPII.4131.4.13.2017 Wojewody Śląskiego z dnia 13.12.2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy).

W uzasadnieniu decyzji czytamy: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, upamiętniające osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny lub propagujące taki ustrój w inny sposób, właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego, zmienia w terminie 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie. W przypadku niewykonania tego obowiązku w ww. terminie tj. do dnia 2 września 2017 r. właściwy wojewoda ma obowiązek wydania zarządzenia zastępczego, w którym nadaje nazwę zgodną z art. 1 ustawy w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym upłynął wyżej wskazany termin.(…)

Zarządzenia opublikowane zostały w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i można się z nimi zapoznać bezpośrednio TUTAJ i TUTAJ.