W Zabrzu rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa. Przed komisją musi stawić się ponad 830 osób

Zabrze jako pierwsze miasto w województwie Śląskim rozpoczęło tegoroczną kwalifikację wojskową. W naszym mieście czynnościom mającym na celu ustalenie zdolności poborowego do służby wojskowej podlega przeszło ośmiuset mężczyzn, a także ponad trzydzieści kobiet.

Wśród nich są również osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej.

Na terenie Zabrza zorganizowano oficjalne rozpoczęcie kwalifikacji w naszym województwie, z udziałem przedstawicieli samorządu, Wojska Polskiego oraz zastępcy wojewody.

Pragnę podkreślić, że kwalifikacja wojskowa nie jest jednoznaczna z powołaniem do wojska. To procedura scricte urzędowa i formalna, mająca na celu przypisanie kategorii zdolności do pełnienia służby wojskowej – powiedział vicewojewoda śląski Michał Kopański do młodych ludzi, którzy w najbliższym czasie zgłoszą się do jednego z kilkunastu punktów poboru na terenie naszego województwa.

Kwalifikacja wojskowa na terenie miasta Zabrze będzie trwała niemal półtorej miesiąca – od 1 lutego do 12 marca. Przeprowadzana będzie w budynku przy ul. Wolności 416 (wejście bramą główną).

Wszelkie informacje nt. kwalifikacji wojskowej na terenie naszego miasta można uzyskać pod numerem telefonu: 32/37-33-438.

Osoby, które po raz pierwszy zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej powinny zabrać ze sobą: dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, wszelką dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają), a także dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Stawiający się do kwalifikacji po raz kolejny, zabierają ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość; dokumentację medyczną, dotyczącą zmian w stanie zdrowia (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 miesięcy) oraz książeczkę wojskową.

Kto musi się stawić?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, w br. do stawienia się przed komisją wzywa się:

1) mężczyzn urodzonych w 2005 r.;

2) mężczyzn urodzonych w latach 2000–2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3) osoby, które w latach 2022 i 2023:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;

4) kobiety urodzone w latach 1997–2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;

5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej;

6) osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa – po co?

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia. Kwalifikacja wojskowa, obejmuje swoim działaniem wszystkie czynności mające na celu ustalenie zdolności poborowego do służby wojskowej.

(żms)/UM Zabrze
fot. UM Zabrze