W Zabrzu-Grzybowicach powstanie geopark. Inwestycja pochłonie ponad 7 mln złotych

Dawne wyrobisko gliny w zabrzańskiej dzielnicy Grzybowice zostanie zrekultywowane dzięki pozyskanym przez miasto środkom unijnym. Przywrócony mieszkańcom teren będzie pełnił funkcję rekreacyjno-edukacyjną.

5 stycznia w zabrzańskim Ratuszu podpisana została umowa na realizacje zadania pn. „Działania w zakresie terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych na obszarze miasta Zabrze”. Inwestycję w formule „zaprojektuj i wybuduj” zrealizuje spółka Mostostal Zabrze GPBP S.A..

Wartość podpisanej umowy to ponad 7 mln zł (7.363.825,82 zł). Dzięki pozyskaniu przez miasto wsparcia finansowego z Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 85% kosztów zostanie pokrytych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.


Celem realizacji przedsięwzięcia jest zrekultywowanie 9 ha terenu położonego w Zabrzu przy ulicach: Na Lesie i Przy Ujęciu. Teren będzie pełnił funkcję rekreacyjno-edukacyjną.

Projekt podzielony jest na część północną i południową. W północnej części terenu, w miejscu dawnego wyrobiska gliny na potrzeby pobliskiej cegielni, powstanie geopark. Usunięte zostaną nasypy, umocnione skarpy, wykonane roboty związane z udostępnieniem dawnego wyrobiska gliny mieszkańcom. Powstaną ścieżki i schody prowadzące do wnętrza wyrobiska wraz z pomostem stanowiącym miejsce wejścia na ścieżki edukacyjne geoparku. Zamontowane zostaną tablice informacyjne w tematyce dziedzictwa geologicznego i przemysłowego.

W południowej części terenu powstanie infrastruktura na potrzeby rekreacyjne. Zamontowana zostanie mała architektura (ławki, wiaty rekreacyjne). Istniejące zbiorniki wodne zostaną oczyszczone, a tuż przy nich powstaną drewniane pomosty. Powstanie plaża trawiasta, na której zamontowane zostaną leżaki.

Wokół dawnego wyrobiska, a także zbiorników wodnych powstaną ścieżki pieszo-rowerowe wraz z oświetleniem. Na terenie całego obszaru zieleń zostanie uporządkowana i wzbogacona.

(mat. pras.)
fot. scr. www.geopark.zabrze360.pl