Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2024/25. Ważne terminy

Rodzice małych dzieci, mieszkający na terenie Zabrza, powinni trzymać rękę na pulsie. Na 5 marca zaplanowano rozpoczęcie rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025.

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w niektórych szkołach podstawowych.

W terminie 7 dni poprzedzających datę rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025 w przedszkolu/szkole, do której uczęszcza dziecko.

W przypadku, gdy rodzic nie złoży deklaracji w ww. terminie, dziecko traci status kontynuującego wychowanie przedszkolne.

Zmiana placówki lub utrata przez dziecko statusu dziecka kontynuującego, w sytuacji gdy rodzic chce aby dziecko realizowało nadal wychowanie przedszkolne, spowoduje konieczność wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

Do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze miasta Zabrze. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne, tj. dzieci 6-letnie oraz posiadające decyzję o odroczeniu od realizacji obowiązku szkolnego.

Postępowanie rekrutacyjne dotyczy:

• dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym,
• dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegających się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego ogólnodostępnego,
• dzieci posiadających decyzję o odroczeniu od realizacji obowiązku szkolnego.

Postępowanie rekrutacyjne do zabrzańskich publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Zabrze na rok szkolny 2024/2025, rozpocznie się od 5 marca 2024 r.

Wniosek o przyjęcie dziecka można będzie składać w terminie od 5 marca od godziny 12:00 do 18 marca 2024 r. do godziny 15:00.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez miasto określono w Zarządzeniu Nr 1113/WO/2024 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 13 grudnia 2023 r. (zarządzenie)
Postępowania rekrutacyjne do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto na rok szkolny 2024/2025 prowadzone będą wg następujących etapów:
• postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca,
• pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego, w przypadku gdy liczba kandydatów jest większa od liczby miejsc w danym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym; na tym etapie brane są pod uwagę łącznie kryteria ustawowe, mające jednakową wartość (art. 131 ust. 2 i 3 ustawy Prawo oświatowe t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.):
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
• drugi etap postępowania rekrutacyjnego, prowadzony w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych po pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub gdy dana placówka dysponuje nadal wolnymi miejscami. Na tym etapie brane są pod uwagę kryteria i liczba punktów za dane kryterium, określone w Uchwale Nr XXXVIII/428/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie określenia na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez miasto kryteriów i przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów. (uchwała)

Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie miasta, na rok szkolny 2024/2025, wzorem lat ubiegłych odbędzie się przy wsparciu systemu elektronicznego zgodnie z Zarządzeniem Nr 86/WO/2020 z dnia 10 lutego 2020 r. (zarządzenie)

Po zakończeniu postępowania uzupełniającego rodzice dzieci, które ukończyły 2,5 roku w dniu 1 września 2024 r. zamieszkałe na obszarze miasta Zabrze mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w publicznej szkole podstawowej tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach gdy placówki te dysponują wolnymi miejscami.

Cały proces rekrutacji oraz wszelkie niezbędne informacje można znaleźć na stronie: www.przedszkola-zabrze.nabory.pl

(UM Zabrze)