Miejskie dotacje do remontu zabytków. Można uzyskać do 50% dofinansowania

Przez najbliższe dwa miesiące można się ubiegać o dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Zabrza.

Prawo do otrzymania dotacji z budżetu miasta przysługuje osobom fizycznym lub innym jednostkom organizacyjnym i podmiotom posiadającym tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

Dofinansowanie może być udzielone w wysokości do 50 proc. nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, ustalonych na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Dotacja może być przyznana tylko na prace planowane.


Podmioty ubiegające się o uzyskanie dotacji z budżetu Miasta Zabrze na rok 2021 składają pisemne wnioski do Prezydenta Miasta Zabrze za pośrednictwem Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Piastowskiej 11 (pok. 1-3).

Termin składania wniosków o udzielenie dotacji na rok 2021: do 5 sierpnia 2020 r.

Dodatkowych informacji udziela: Miejski Konserwator Zabytków – Agnieszka Gerlic, Urząd Miejski w Zabrzu – Biuro Planowania Przestrzennego – ul. Piastowska 11, pokój nr 4, I piętro tel. 32 37-33-373 lub 32 37-33-580, adres e-mail: sekretariat_bpp@um.zabrze.pl.

Więcej informacji: Dotacje do zabytków Zabrze 2021

(nmm)/UM Zabrze
fot. zdj. poglądowe/px