Kandydaci na ławników w sądzie mogą się jeszcze zgłaszać. Jakie trzeba spełniać wymagania?

Zastanawialiście się kiedyś czy nie zostać ławnikiem w sądzie? Jeżeli braliście to pod uwagę, to teraz jest odpowiedni moment by się zgłosić – ostateczny termin przypadnie 30 czerwca br.

W związku z upływem czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Zabrzu i Sądzie Okręgowym w Gliwicach, prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach zwrócił się do Rady Miasta Zabrze z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:

 • do Sądu Okręgowego w Gliwicach – 23 ławników,
 • do Sądu Rejonowego w Zabrzu – 36 ławników, w tym 24 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.
 • Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

  • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
  • jest nieskazitelnego charakteru,
  • ukończył 30 lat,
  • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,
  • nie przekroczył 70 lat,
  • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
  • posiada, co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

  Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

  Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, powiatu i województwa.
 • Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

  ZGŁASZANIE KANDYDATÓW

  Termin zgłaszania kandydatów na ławników upłynie 30 czerwca br.

  Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.

  (żms)/UM Zabrze