Centrum Rozwoju Rodziny ma wspierać rodziców w funkcjach opiekuńczo-wychowawczych

W Zabrzu oficjalnie otwarto we wtorek Centrum Rozwoju Rodziny. Stało się to przy okazji konferencji “Dom Rodzinny – bezpieczna przystań, Zabrze dla rodziny” zorganizowanej przy okazji Metropolitalnego Święta Rodziny.

Wykład pt. “Rodzina w Zabrzu” wygłosiła naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu Czesława Winecka. “O potrzebach rodziny” mówiła Ludmiła Prusko, a “O działaniach na rzecz rodzin w Zabrzu” naczelnik Wydziału Oświaty zabrzańskiego magistratu Ewa Wolnica. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu Danuta Dymek podsumowała działania podejmowane na rzecz rodzin przez kierowaną przez nią jednostkę. Podobnie Urszula Koszutska – przybliżyła uczestnikom konferencji działania podejmowane na rzecz rodziny przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Zabrzu.

Otwarte we wtorek przy ul. Park Hutniczy 8 Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrzu powstało w wyniku projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie: 10.3.3.Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – Konkurs.


Celem projektu było stworzenie przestrzeni sprzyjającej działaniom z zakresu aktywizacji i zapobiegania wykluczeniu społecznemu poprzez przebudowę budynku znajdującego się przy ul. Park Hutniczy 8 w Zabrzu na potrzeby utworzenia Centrum Rozwoju Rodziny.

CRR będzie prowadziło działalności z zakresu kompleksowego wspierania rodziny w funkcjach opiekuńczo-wychowawczych (np. warsztaty, indywidualne poradnictwo, usługi asystenckie).

Podejmowane będą tu takie działania, jak:

  • Wsparcie grupowe dla rodzin: m.in. grupy samopomocowe, warsztaty, gdzie będzie można nabyć wiedzę nt. psychologii rozwojowej czy komunikacji w rodzinie. Zostanie wzmocniona motywacja, poczucie własnej wartości oraz funkcje opiekuńczo-wychowawcze rodziny.
  • Wsparcie indywidualne dla rodzin: asystentura rodzinna i dla osób niepełnosprawnych/niesamodzielnych (w tym dla seniorów), poradnictwo psychologiczne, coaching, formy wsparcia dostosowane do sytuacji danego uczestnika.
  • Klub środowiskowy dla dzieci i młodzieży.

Całkowita wartość projektu, w ramach którego powstało CRR wyniosła blisko 5,5 mln zł, w tym wartość dofinansowania to około 4,7 mln zł.

(żms)/UM Zabrze
fot. UM Zabrze