Blisko 3 km ciepłociągu w Rokitnicy. Zawarto umowę z wykonawcą kolejnego etapu inwestycji

Blisko trzy kilometry sieci ciepłowniczej zostaną wybudowane w Rokitnicy. To trzecie zadanie realizowane w ramach wartego ponad 40 mln zł projektu, dzięki któremu mieszkańcy dwóch północnych dzielnic miasta (Rokitnica i Helenka) zyskają dostęp do ekologicznego ciepła systemowego.

Umowa podpisana w czwartek w sali historycznej zabrzańskiego Ratusza dotyczy zadania pn. „Budowa sieci ciepłowniczej w podziale na etapy: Etap II – sieć ciepłownicza osiedlowa od punktu rozdziału do kotłowni oś. Rokitnica przy ul. Budowlanej 72 w Zabrzu”. Trasa nowej sieci o długości 2670 mb. przebiegać będzie przez teren dzielnicy Rokitnica. Wartość zadania to blisko 9 mln zł (8 917 500 zł), z czego ponad połowę kwoty stanowi pozyskane dofinansowanie z funduszy europejskich (4 527 292 zł).

Inwestycję zrealizuje konsorcjum trzech firm – Przedsiębiorstwo Specjalistyczne “Energoterm” Sp. z o. o (lider), B.T.B. – Inżynieria Budownictwo Instalacje Sp. z o.o. oraz Heatco Sp. z o.o..

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku ZPEC podpisało w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Konkurs nr POIS/1.7.2/4/2019) umowę o dofinansowanie dla projektu: „Budowa sieci ciepłowniczej dla osiedli Rokitnica i Helenka w Zabrzu połączona z likwidacją dwóch kotłowni osiedlowych”.


Jego głównym celem jest poprawa stanu powietrza poprzez zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń powietrza powstających w procesie spalania w kotłowniach osiedlowych oraz dodatkowo umożliwienie zasilenia obiektów dotychczas nie zasilanych z sieci ciepłowniczej (ogrzewanych obecnie, głównie przez kotły węglowe) w ciepło pochodzące ze źródła wysokosprawnej kogeneracji.

Projekt planowany na lata 2020-2023 polega na budowie łącznie 9,228 km sieci ciepłowniczej łączącej Elektrociepłownię Fortum Miechowice z dzielnicami Zabrze Helenka oraz Zabrze Rokitnica.

Przedsięwzięcie przewiduje także rozbudowę sieci ciepłowniczej w tych dzielnicach. Dzięki inwestycji zlikwidowana zostanie ostatnia węglowa kotłownia w dzielnicy Helenka (moc zainstalowana 11,64MW) oraz kotłownia gazowa, szczytowo-olejowa w dzielnicy Rokitnica (moc zainstalowana 6,3MW). Elektrociepłownia Miechowice, do której zostaną przyłączone sieci osiedlowe w dzielnicach, jest częścią systemu ciepłowniczego Fortum Silesia S.A., który spełnia warunki efektywnego systemu ciepłowniczego.

Łączny przewidywany koszt budowy sieci ciepłowniczej łączącej dzielnice Zabrze Helenka i Zabrze Rokitnica ze źródłem szacuje się na 40 799 555,10 zł. Dofinansowanie w formie dotacji WFOŚiGW w Katowicach, udzielone w ramach POIiŚ wynosi 14,3 mln zł, czyli ok. 35% kosztów całkowitych. Oprócz tego, na rzecz realizacji inwestycji, firma FORTUM przeznaczy 10 mln zł.

(oprac. żms)/UM Zabrze (tekst skr.)
fot. UM Zabrze