Blisko 3 km ciepłociągu połączy ZPEC z Fortum w Miechowicach. Zwarto kolejną umowę z wykonawcą

fot. UM Zabrze

Blisko trzy kilometry sieci ciepłowniczej zostaną wybudowane w celu połączenia systemu ZPEC z elektrociepłownią należącą do Fortum Silesia S.A.. To czwarte zadanie realizowane w ramach wartego ponad 40 mln zł projektu, dzięki któremu mieszkańcy dwóch północnych dzielnic miasta zyskają dostęp do ciepła systemowego.

Umowa podpisana dziś w zabrzańskim Ratuszu pomiędzy Zabrzańskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej (ZPEC), a konsorcjum dwóch firm (Przedsiębiorstwo Specjalistyczne “Energoterm” Sp. z o. o (lider), B.T.B. – Inżynieria Budownictwo Instalacje Sp. z o.o.) dotyczy zadania pn. „Budowa magistrali przyłączeniowej od EC Zabrze do komory przyłączeniowej KP”.

Trasa nowej sieci o długości 2620 m przebiegać będzie przez poprzemysłowy teren Bytomia. Wartość zadania to ponad 10 mln zł. Zostanie wykonane przy udziale finansowym firmy Fortum Silesia S.A..

W ubiegłym roku ZPEC podpisało w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 umowę o dofinansowanie dla projektu: „Budowa sieci ciepłowniczej dla osiedli Rokitnica i Helenka w Zabrzu połączona z likwidacją dwóch kotłowni osiedlowych”. Jego głównym celem jest poprawa stanu powietrza poprzez zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń powietrza powstających w procesie spalania w kotłowniach osiedlowych oraz dodatkowo umożliwienie zasilenia obiektów dotychczas nie zasilanych z sieci ciepłowniczej (ogrzewanych obecnie, głównie przez kotły węglowe) w ciepło pochodzące ze źródeł wysokosprawnej kogeneracji.


Projekt planowany na lata 2020-2023 polega na budowie łącznie 9,228 km sieci ciepłowniczej łączącej Elektrociepłownię Fortum Miechowice z dzielnicami Zabrze Helenka oraz Zabrze Rokitnica. Przedsięwzięcie przewiduje także rozbudowę sieci ciepłowniczej w tych dzielnicach. W skutek inwestycji zlikwidowana zostanie ostatnia węglowa kotłownia w dzielnicy Helenka (moc zainstalowana 11,64 MW) oraz kotłownia gazowa, szczytowo-olejowa w dzielnicy Rokitnica (moc zainstalowana 6,3 MW).

Elektrociepłownia Miechowice, do której zostaną przyłączone sieci osiedlowe w dzielnicach, jest częścią systemu ciepłowniczego Fortum Silesia S.A., który spełnia warunki efektywnego systemu ciepłowniczego.

W ramach inwestycji, 4 sierpnia 2020 r., podpisana została umowa na realizację pierwszego zadania pn. „Budowa sieci ciepłowniczej osiedlowej w podziale na etapy: Etap I sieć ciepłownicza osiedlowa od punktu rozdziału do kotłowni osiedlowej Helenka przy ul. Niepokólczyckiego 41 w Zabrzu”. Jego wartość wyniosła ponad 3,5 mln zł.

Umowę na drugie zadanie pn. „Budowa sieci ciepłowniczej od komory przyłączeniowej KP do punktu rozdziału na sieci osiedlowe: oś. Helenka i oś. Rokitnica w Zabrzu” podpisano 17 listopada 2020 r. Jego wartość wyniosła ponad 13 mln zł.

Umowa na trzecie zadanie p.n. „Budowa sieci ciepłowniczej w podziale na etapy: Etap II – sieć ciepłownicza osiedlowa od punktu rozdziału do kotłowni oś. Rokitnica przy ul. Budowlanej 72 w Zabrzu” została podpisana 18 lutego br. i miała wartość blisko 9 mln zł.

Efektem projektu będzie zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 64 102,84 GJ/rok. Równie istotny skutek to także roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (szacunkowo 1 572,58 Mg równoważnika CO2/rok) oraz emisji pyłów (szacunkowo 16,61Mg/rok).

Łączny przewidywany koszt budowy sieci ciepłowniczej łączącej dzielnice Zabrze Helenka i Zabrze Rokitnica ze źródłem szacuje się na 40 799 555,10 zł. Dofinansowanie w formie dotacji WFOŚiGW w Katowicach, udzielone w ramach POIiŚ wynosi 14 300 000 zł, czyli ok. 35 proc. kosztów całkowitych.

(żms)/UM Zabrze
fot. UM Zabrze