Będą utrudnienia drogowe na ulicy Roosevelta. Wiadukt zostanie rozebrany i wybudowany na nowo

Wiadukt nad torowiskiem kolejowym w ciągu ul. Roosevelta zostanie przebudowany. Inwestycja pochłonie około 13,4 mln złotych, część z tej kwoty pokryje dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury na 2021 rok (3,8 mln zł).

Dokumentacja projektowa zadania pn.: „Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Zabrze z podziałem na części. Część 5: Wiadukt w ciągu ul. Roosevelta nad torami PKP” opracowana została przez biuro PBW Inżynieria Sp. z o.o. z Wrocławia.

2 kwietnia br. wszczęte zostało postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych. Szacunkowa wartość wykonania robót budowlanych wyniosła ok 13,4 mln zł. Termin składania ofert upłynął w dniu 4 maja br. Obecnie trwają prace komisji przetargowej.


Zakres inwestycji obejmuje rozbiórkę istniejącego wiaduktu oraz budowę nowej konstrukcji nośnej i podpór obiektu.

Roboty obejmują rozbiórkę nawierzchni drogowej i ciągu pieszo-rowerowego, rozbiórkę nasypu, rozbiórkę istniejącego wiaduktu i utylizację materiału. W miejscu istniejącego obiektu zostanie wykonany wiadukt o nowej konstrukcji prefabrykowanej, a następnie zostanie odtworzony nasyp oraz nawierzchnia drogowa i ciągów pieszo-rowerowych.

Konstrukcje pomostu zaprojektowano z prefabrykowanych elementów strunobetonowych połączonych w górnej części za pomocą płyty zespalającej. Podpory obiektu zostaną wykonane jako żelbetowe, monolityczne posadowione na palach wielkośrednicowych.

Inwestycja podzielona zostanie na dwa etapy, z których pierwszy etap obejmie:
– roboty przygotowawcze (przygotowanie zaplecza budowy,)
– roboty rozbiórkowe istniejącego wiaduktu
– roboty fundamentowe
– roboty ziemne
– roboty zbrojarsko-betoniarskie (podpory wiaduktu).

Drugi etap robót obejmie:
– montaż belek prefabrykowanych
– roboty zbrojarsko – betoniarskie (ustrój nośny)
– roboty wykończeniowe (izolacja ustroju nośnego, montaż krawężników, kapy chodnikowe, balustrady)
– roboty związane z odtworzenie nawierzchni drogowej oraz chodników
– wykonanie docelowej organizacji ruchu
– budowę sieci oświetlenia ulicznego
– wymianę barier drogowych na dojazdach do obiektu.

Funkcja obiektu nie zostanie zmieniona – ma on na celu przeprowadzenie drogi powiatowej (ul. Roosevelta) oraz ciągu pieszego i pieszo-rowerowego nad zelektryfikowanymi, dwutorowymi liniami kolejowymi PKP.

(żms)/UM Zabrze
fot. UM Zabrze/scr. Google Maps