13 radnych za, 12 przeciw. Rada Miasta udzieliła absolutorium prezydent Zabrza

Radni udzielili Prezydent Zabrza wotum zaufania oraz absolutorium za miniony rok większością jednego głosu. XXII sesja Rady Miasta odbyła się zdalnie w poniedzałek, 22 czerwca.

Radnym przedłożono dziesięć projektów uchwał, w tym w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Zabrze za 2019 r. oraz udzielenia prezydentowi Miasta Zabrze absolutorium za 2019 r.

To drugi rok, w którym miasta zobowiązane są do przygotowania dokumentu pn. “Raport o stanie gminy”, obejmującego poprzedzający rok kalendarzowy. Podczas sesji prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik zaprezentowała raport oraz sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2019 rok – dowiadujemy się z komunikatu na stronie miasta.


W wyniku obrad Rada Miasta Zabrze udzieliła prezydent wotum zaufania stosunkiem głosów: 13 (za) do 12 (przeciw). Radni udzielili również prezydent absolutorium za miniony rok – 13 osób zagłosowało za, 12 było przeciw.

Dziękuję wszystkim, którzy biorą na siebie współodpowiedzialność za nasze miasto oraz aktywnie uczestniczą w procesie poprawy poziomu życia w Zabrzu – radnym miasta i rad dzielnic, urzędnikom, pracownikom miejskich jednostek i spółek, społecznikom oraz mieszkańcom. Mamy ambitne plany i wielkie marzenia na przyszłość, dlatego skutecznie kontynuujemy naszą codzienną pracę – powiedziała prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

(nmm)/UM Zabrze
fot. Miasto Zabrze(fb)